Tuesday, September 17, 2013

Ilvliat Ilvliot Ilvlii đã thêm bạn vào sổ địa chỉ trên Twoo và muốn kết nối với bạn

Ilvliat Ilvliot Ilvlii đã thêm bạn vào danh sách liên lạc trên Twoo và muốn kết nối.
Đọc mail bằng: English, Français, 中文, Español, العربية‏, và 32 ngôn ngữ khác.
Bạn nhận được email này bởi vì IlvlIat IlvlIot IlvlIi muốn kết nối với rock052.lose@blogger.com trên Twoo. Hủy đăng ký.
Ilvliat Ilvliot Ilvlii muốn làm quen với bạn trên Twoo.
Kết nối
Ilvliat Ilvliot Ilvlii
Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học
Độc thân
5 hình mới ›
Twoo
Không muốn nhận những email này nữa? Nhấn ở đây.
Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

No comments:

Post a Comment

Custom Search