Monday, December 8, 2014

Chia sẻ ảnh và cập nhật với Hoailinh

Hoailinh đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Hoailinh và tất cả những người mà bạn quan tâm. Hoailinh Bui
facebook
Hoailinh đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Hoailinh và tất cả những người mà bạn quan tâm.
Hoailinh Bui
Đăng ký
Truy cập Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới rock052.lose@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc không muốn địa chỉ email của mình được dùng vào việc gợi ý kết bạn, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Thursday, October 9, 2014

Lời nhắc: Hoailinh đã tham gia Facebook

Hoailinh đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Hoailinh và tất cả những người mà bạn quan tâm. Hoailinh Bui
facebook
Hoailinh đang chia sẻ ảnh, cập nhật và nhiều nội dung khác trên Facebook. Đăng ký để giữ liên lạc với Hoailinh và tất cả những người mà bạn quan tâm.
Hoailinh Bui
Đăng ký
Truy cập Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới rock052.lose@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Tuesday, September 23, 2014

Reminder: Hoailinh joined Facebook

Hoailinh is sharing photos, updates and more on Facebook. Sign up to stay in touch with Hoailinh and all the people you care about. Hoailinh Bui
facebook
Hoailinh is sharing photos, updates and more on Facebook. Sign up to stay in touch with Hoailinh and all the people you care about.
Hoailinh Bui
Sign Up
Go to Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới rock052.lose@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Sunday, September 7, 2014

Xem ảnh của Hoailinh trên Facebook.

facebook
Xem ảnh của Hoailinh trên Facebook.
Nếu bạn đăng ký Facebook, bạn sẽ có thể giữ kết nối với bạn bè bằng cách xem ảnh và video của họ, bắt kịp với các cập nhật trạng thái mới nhất của họ, trao đổi tin nhắn và nhiều thao tác khác.
Tham gia Hoailinh trên Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới rock052.lose@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc ngưng việc dùng email để đề nghị kết nối bạn bè, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303
Custom Search